دفتر مشاوره روانشناسی

دفتر مشاوره روانشناسی حوزه پزشکی در دانشکده پزشکی

برگزاری سمینار علمی ترومای لگن در ساختمان پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

سمینار علمی ترومای لگن در تاریخ 98/5/3 در ساختمان پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

برگزاری سمینار علمی ترومای لگن

برگزاری سمینار علمی ترومای لگن دارای امتیاز بازآموزی

برگزاری کارگاه MCQ در مجتمع پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

کارگاه MCQ در مجتمع پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری در تاریخ 98/4/27 برگزار گردید

برگزاری سومین جلسه آموزشی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

برگزاری سومین جلسه آموزشی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی 25 تیرماه ۱۳۹۸

گزارش تصویری از برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته مامایی

گزارش تصویری از برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته مامایی

بازدید معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر نفر به همراه معاون محترم علوم پزشکی استان مازندران از واحد تنکابن

بازدید معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر نفر به همراه معاون محترم علوم پزشکی استان مازندران از واحد تنکابن

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی

سمینار علمی پزشکی قانونی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران برگزار می کند

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق مورخ 96/8/15 و 96/8/22