راهنمای مصاحبهآدرس محل برگزاری مصاحبه دکتری واحد ساری:
  ساری - کیلومتر ۷ جاده دریا - مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری