مدیریت طرح، برنامه و بودجه

مدیر طرح و برنامه و بودجه استان مازندران و واحد ساری:  مهندس محمدرضا صادقی
 

شماره تلفن :

 34445236  33032888 (011) 
 

اهم فعالیت :

- تنظیم نظام رشد و توسعه واحدها، مراکز و آموزشکدهای سما استان مازندران با توجه به سیاست ها و برنامه های اعلام شده از سوی دانشگاه. 
- طرح ریزی، بررسی و تدوین برنامه های توسعه دانشگاه.
- طرح ریزی، بررسی و تدوین پیش بینی بودجه سالانه واحدها، مراکز و آموزشکدهای سما استان مازندران.
- نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه برنامه و بودجه واحدها، مراکز و آموزشکدهای سما استان مازندران.
- تنظیم سیاستهای کلان شهریه، اعم از تعیین نرخ و نحوه اخذ آن و ساماندهی امور شهریه دانشجویان.
- بررسی گزارش­های عملکرد ماهانه تخصیص منابع در واحدهای استان و ارایه گزارش تحلیلی به رئیس استان.