امور شاهد و ایثارگر


                       

مدیر شاهد و ایثارگر

            مهدی سعیدی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی          تلفن33033754  -011
کارشناسان


محمدحسن آخوندیان         لیسانس مدیریت امور فرهنگی

                               
01134445115   سیدحسین ساداتی                  لیسانس حسابداری              تلفن
آدرس : ساری میدان خزر- کیلومتر 7 دریا -مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری- ساختمان اداری -طبقه پنجم-اداره شاهد و ایثارگر-صندوق پستی194 -48164


شرح وظایف امور شاهد و ایثارگر


 
 اجرای برنامه ها، طرح ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور شاهد و ایثارگران سازمان مرکزی ، مربوط به دانشجویان ، اساتید ، وکارکنان شاهد و ایثارگر واحد ساری
واستان
 پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه برای دانشجویان ، کارکنان و اساتید شاهد وایثارگر واحد
 انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم به منظور اتخاذ تصمیم مناسب

هماهنگی و ارتباط مؤثر با اعضای ستاد شاهد و ایثارگر و زیر مجموعه های معاونت های مربوط

اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات تسهیلات و خدمات
 تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر
 برگزاری کلاس ها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسائی و جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی؛ استاد مشاور و دوره های فشرده
 تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب
 اجرای طرح استاد مشاور
 توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی به منظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی
 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر و اساتید مشاورپیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئوولان دانشگاهی و نهاد های ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه
مصوب


پیگیری امور اداری کارکنان و اساتیدشاهد وایثار گران دانشگاه
 جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیتهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز درسطح واحد و استان تهیه گزارش عملکرد شش ماهه در قالب های تعیین شده ویژه دانشجویان ،اساتید وکارکنان واحد واستان و ارسال آن به اداره کل امور شاهد و ایثار گر ان سازمان مرکزی