ترم‌بندي دروس رشته‌هاي ارشد

ترم‌بندي دروس رشته‌هاي ارشد

 

 

رشته تحصیلی   دانلود ترم بندی
آیین نامه آموزشی  کارشناسی ارشد  گروه های غیر پزشکی دانلود
آیین نامه آموزشی  کارشناسی ارشد گروه های علوم پزشکی دانلود
آموزش زبان انگلیسی
دانلود
آموزش ریاضی دانلود
آموزش و بهسازی منابع انسانی
برنامه ریزی درسی دانلود
تکنولوژی آموزشی  دانلود
ترویج و آموزش کشاورزی  پایدار - ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی دانلود
تحقیقات آموزشی ( از ورودی 98 به بعد )
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 
حسابداری
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
روان شناسی ـ تربيتي ( قابل اجرا برای ورودی 1399 به بعد )
روان شناسی ـ عمومي
روان شناسی ـ بالینی            
روان شناسی ـ شخصیت
دانلود
روان شناسی اسلامی - روان شناسی مثبت گرا ( قابل اجرا برای ورودی قبل از 1399) دانلود
روان شناسی اسلامی - روان شناسی مثبت گرا ( قابل اجرا از ورودی 1399 و به بعد ) دانلود
ریاضی  محض -  جبر
ریاضی  محض -  آنالیز  دانلود
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات فارسی
دانلود
زبان وادبیات فارسی ـادبیات تطبیقی( فارسی -عربی)
زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی - گرایش میکروبیولوژی دانلود
زیست جانوری - سلولی و تکوینی دانلود
شیمی - شیمی آلی ( قابل اجراء برای ورودی 96 به بعد )
علوم تربیتی ـ برنامه ریزی آموزشي
علوم حدیث - نهج البلاغه
علوم قرآن و حديث
علوم کامپیوتر
علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
مطالعات فرهنگی دانلود
علوم ارتباطات اجتماعی دانلود
فلسفه و حکمت اسلامی
فیزیک ماده چگال  ( ورودی مهر 1397 )
فیزیک ـ ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها
فیزیولوژی ورزشی - فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 دانلود
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش
فیزیولوژی ورزشی - فيزيولوژي فعاليت هاي بدني و تندرستي
کارآفرینی - کسب و کار جدید

دانلود

مدیریت اجرایی = مدیریت استراتژیک
مدیریت اجرایی = مدیریت بازاریابی و صادرات
مدیریت بازرگانی 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی قبل از ورودی 96
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از ورودی 96 و به بعد دانلود
مدیریت مالی
مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی : از ورودی 98 دانلود
مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی  : قبل از ورودی98  دانلود
مدیریت کسب و کار  دانلود
مديريت آموزشي ( قابل اجراء از ورودی 98 به بعد )
مديريت ورزشي - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مديريت ورزشي - مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
مديريت ورزشي - مدیریت بازاریابی در ورزش
مديريت ورزشي - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
مهندسی معماری ( برای ورودی 97 و به بعد )
مهندسی برق -  سیستم های قدرت  - ورودی 95 و به بعد دانلود
مهندسی برق ـ قدرت  - قبل از 95
 دانلود
مهندسی برق ـ کنترل                           دانلود سرفصل 
دانلود  ترم بندی
مهندسی برق ـ الکترونیک                     دانلود سرفصل
دانلود  ترم بندی
مهندسی برق ـ مخابرات                        دانلود سرفصل
دانلود ترم بندی
مهندسی عمران -  مدیریت ساخت
 دانلود
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی           
 دانلود ترم بندی
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید           
 دانلود ترم بندی
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی       
دانلود ترم بندی
مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار
 دانلود
مهندسی منابع طبیعی ـ صنایع چوب
 دانلود
 
 
 
۱۳۹۳/۰۶/۱۲

 دانلود

دانلود