ترم‌بندی دروس رشته‌های دكتری

 
نــام  رشتــــــــــــه  مقطع  دانلودپزشکی 
پزشکی عمومی ( قبل از ورودی 96 ) دکتری حرفه ای دانلود
پزشکی عمومی ( ورودی 96  و به بعد ) دکتری حرفه ای دانلود
برنامه ریزی درسی دکتری دانلود
حسابداری دکتری دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی دکتری دانلود
حقوق بین الملل عمومی دکتری دانلود
حقوق خصوصی دکتری دانلود
حقوق عمومی دکتری دانلود
روان شناسی تربیتی  دکتری دانلود
روان شناسی عمومی ( قبل از ورودی 1399) دکتری دانلود
روان شناسی           ( از ورودی 1399 و به بعد ) دکتری دانلود
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی دکتری دانلود
ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات دکتری دانلود
زبان شناسی دکتری دانلود
علوم قرآن و حدیث ( ورودی 97 به بعد ) دکتری دانلود
علوم کامپیوتر  دکتری دانلود
علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی دکتری دانلود
فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسلامی دکتری دانلود
فیزیک ( از مهر 97 ) دکتری دانلود
فیزیک ( قبل مهر 97 ) دکتری دانلود
فیزیولوژی ورزشی ( قابل اجراء برای ورودی 97 به بعد ) دکتری دانلود
کارآفرینی  دکتری دانلود
مدیریت آموزش عالی دکتری دانلود
مدیریت آموزشی دکتری دانلود
مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دکتری دانلود
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دکتری دانلود
مدیریت دولتی دکتری دانلود
مدیریت ورزشی ( قابل اجراء برای ورودی 97 به بعد ) دکتری دانلود
معماری دکتری دانلود
مهندسی برق - الکترونیک دکتری دانلود
مهندسی برق - قدرت دکتری دانلود
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری دانلود
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری دانلود