مدیران گروه

اسامی مدیران گروه آموزشی سال تحصیلی 98/99
نام خانوادگي  نام مدير گروه  رشته تحصيلي 
ابراهیمی  عبدالله دکتری و کارشناسی ارشد معماری / دکتری عمران - مدیریت ساخت
ابراهیمی جویباری عسگری ادبیات فارسی
احمدی  مسعود دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
اسفندیاری  احمد دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
اسفندیاری  مجتبی کارشناسی معارف اسلامی
اقبال محمدرضا دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
اکبرزاده  حمیرا مدیر گروه بالینی پرستاری و مامایی
آئینی  فرایین کارشناسی ارشد نرم افرار کامپیوتر و علوم کامپیوتر / کارشناسی کامپیوتر کلیه گرایش ها
بریمانی  شعبان دکتری و کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و زبان شناسی همگانی 
پورحسین سکینه کارشناسی پرستاری
پهلوان علی  دکتری و کارشناسی ارشد فیزیک
تقوایی یزدی مریم دکتری کارآفرینی / دکتری مدیریت آموزشی / دکتری آموزش عالی / دکتری برنامه ریزی درسی / دکتری  فلسفه تعلیم و تربیت
چرمچیان مهدی دکتری و کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی / کارشناسی ارشد کشاورزی
حسن زاده  رمضان دکتری روان شناسی عمومی ، روان شناسی تربیتی ؛ کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی 
حیدری  شعبان  کارشناسی روان شناسی 
داداشی وحید دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی ریاضی
ذبیحی  علی  دکتری حسابداری / کارشناسی ارشد حسابداری / کارشناسی حسابداری
رنجبر عباسعلی کارشناسی معماری
شریف مهدی مدیر گروه علوم  پایه پزشکی دکتری حرفه ای / مدیر گروه فیزیوپاتولوژی دکتری حرفه ای
صفاریان  سعید کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی  ، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، علوم ارتباطات، مطالعات فرهنگی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ، مدیریت آموزشی
عباسی  قدرت الله روان شناسی مثبت گرا  ؛ روان شناسی تربیتی ؛ روان شناسی شخصیت ؛ روان شناسی عمومی
عرب خزائلی  عباسی دکتری حقوق بین الملل عمومی ، حقوق کیفری و جرم شناسی / کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ،کارشناسی علوم قضایی
عربعلی وحید کارشناسی ارشد زیست شناسی ، شیمی / کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
علی نژاد جواد دکتری ، کارشناسی ارشد تبدیل انرژی / کارشناسی ارشد مکانیک - ساخت و تولید ، مکانیک - طراحی کاربردی جامدات / کارشناسی مکانیک
عمرانی نوا ملودی مدیرگروه بالینی  دکتری حرفه ای 
غلامی تبار مریم کارشناسی مامایی
قربانی  علی رضا دکتری برق  الکترونیک / دکتری برق قدرت /کارشناسی ارشد مخابرات ، الکترونیک ، برق قدرت ، برق کنترل/ کارشناسی برق
محمدقاسمی  حمید دکتری و کارشناسی ارشد علوم قرآنی 
محمودی  قهرمان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / کارشناسی بهداشت عمومی 
موتمنی  همایون دکتری مهندسی کامپیوتر ، علوم کامپیوتر
نبیلی  مجتبی کارشناسی علوم آزمایشگاهی 
هاشم ورزی عبدالله دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، فیزیولوژی ورزشی / کارشناسی و دروس عمومی تربیت بدنی