رشته هاي مصوب واحد

ردیف مقطع رشته
1 دکتری عمومی پزشکی عمومی
2 دکتری تخصصی آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی
3 دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی 
4 دکتری تخصصی حسابداری
5 دکتری تخصصی حقوق بین الملل  عمومی
6 دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی
7 دکتری تخصصی حقوق خصوصی
8 دکتری تخصصی حقوق عمومی
9 دکتری تخصصی روان شناسی
10 دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی
11 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
12 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
13 دکتری تخصصی زبان شناسی
14 دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث
15 دکتری تخصصی علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی
16 دکتری تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
17 دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی
18 دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت
19 دکتری تخصصی فیزیک - فیزیک ماده چگال
20 دکتری تخصصی فیزیولوژی
21 دکتری تخصصی کارآفرینی 
22 دکتری تخصصی مدیریت آموزشی 
23 دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
24 دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
25 دکتری تخصصی مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
26 دکتری تخصصی مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
27 دکتری تخصصی مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه
28 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
29 دکتری تخصصی معماری
30 دکتری تخصصی مکانیک - تبدیل انرژی
31 دکتری تخصصی مهندسی برق ـ  الکترونیک
32 دکتری تخصصی مهندسی برق ـ  قدرت
33 دکتری تخصصی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
34 دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35 كارشناسي ارشد آموزش بزرگسالان
36 كارشناسي ارشد آموزش ریاضی
37 كارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسی
38 كارشناسي ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
39 كارشناسي ارشد برنامه ریزی درسی 
40 كارشناسي ارشد تحقیقات آموزشی
41 كارشناسي ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
42 كارشناسي ارشد تکنولوژی آموزشی 
43 كارشناسي ارشد جغرافیا و  برنامه ریزی گردشگری  
44 كارشناسي ارشد حسابداری
45 كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
46 كارشناسي ارشد حقوق خصوصی
47 كارشناسي ارشد رفتار حرکتی - رشد حرکتی
48 كارشناسي ارشد روان شناسی اسلامی - روان شناسی مثبت گرا
49 كارشناسي ارشد روان شناسی بالینی 
50 كارشناسي ارشد روان شناسی تربيتي 
51 كارشناسي ارشد روان شناسی شخصیت
52 كارشناسي ارشد روان شناسی عمومي
53 كارشناسي ارشد ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
54 كارشناسي ارشد ریاضی کاربردی - بهینه سازی
55 كارشناسي ارشد ریاضی محض - جبر
56 كارشناسي ارشد زبان شناسی همگانی
57 كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی
58 كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات تطبیقی ( فارسی - عربی )
59 كارشناسي ارشد زیست اخلاق اسلامی
60 كارشناسي ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی
61 كارشناسي ارشد زیست شناسی - میکروبیولوژی
62 كارشناسي ارشد زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی
63 كارشناسي ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
64 كارشناسي ارشد شیمی - شیمی آلی
65 كارشناسي ارشد شیمی - شیمی کاربردی
66 كارشناسي ارشد علوم تربیتی ـ  برنامه ریزی آموزشي
67 كارشناسي ارشد علوم حدیث - کلام و عقاید
68 كارشناسي ارشد علوم حدیث - نهج البلاغه
69 كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث
70 كارشناسي ارشد علوم کامپیوتر
71 كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فنّاوری مواد غذایی
72 كارشناسي ارشد فیزیک - هسته ای
73 كارشناسي ارشد فیزیولوژی  ورزشی -  فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني
74 كارشناسي ارشد فیزیولوژی  ورزشی - تغذیه ورزش
75 كارشناسي ارشد فیزیولوژی  ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
76 كارشناسي ارشد فیزیولوژی  ورزشی - فيزيولوژي فعاليت هاي بدني و تندرستي
77 كارشناسي ارشد کارآفرینی - کسب و کار جدید
78 كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی = مدیریت استراتژیک
79 كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی
80 كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی - کارآفرینی
81 كارشناسي ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
82 كارشناسي ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
83 كارشناسي ارشد مدیریت کسب و کار - بازاریابی
84 كارشناسي ارشد مدیریت کسب و کار - مالی
85 كارشناسي ارشد مدیریت مالی
86 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي
87 كارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
88 كارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
89 كارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مدیریت بازاریابی در ورزش
90 كارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
91 كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگی
92 كارشناسي ارشد مکانیک - طراحی کاربردی
93 كارشناسي ارشد مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال
94 كارشناسي ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت
95 كارشناسي ارشد مهندسی برق - شبکه های مخابرات
96 كارشناسي ارشد مهندسی برق - مخابرات سیستم
97 كارشناسي ارشد مهندسی برق ـ  کنترل
98 كارشناسي ارشد مهندسی برق ـ  مدارهای مجتمع الکترونیک
99 كارشناسي ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - صنایع سلولزی
100 كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار
101 كارشناسي ارشد مهندسی مدیریت ساخت
102 كارشناسي ارشد مهندسی معماری
103 كارشناسي ارشد مهندسی مکاترونیک
104 كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ـ  تبدیل انرژی
105 كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ـ  ساخت و توليد
106 كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ـ  طراحی کاربردی
107 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 
108 کارشناسی پیوسته پرستاری
109 کارشناسی پیوسته تاریخ
110 کارشناسی پیوسته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
111 کارشناسی پیوسته حسابداری
112 کارشناسی پیوسته حقوق
113 کارشناسی پیوسته روان شناسی
114 کارشناسی پیوسته ریاضیات و کاربردها
115 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
116 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی
117 کارشناسی پیوسته زمین شناسی
118 کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی
119 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی 
120 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی
121 کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث
122 کارشناسی پیوسته علوم قضایی
123 کارشناسی پیوسته علوم کامپیوتر
124 کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی
125 کارشناسی پیوسته علوم ورزشی
126 کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی
127 کارشناسی پیوسته فیزیک
128 کارشناسی پیوسته فیزیک مهندسی 
129 کارشناسی پیوسته مامایی
130 کارشناسی پیوسته مشاوره
131 کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی
132 کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی
133 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
134 کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه
135 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی
136 کارشناسی پیوسته مدیریت فرهنگی و هنری
137 کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کارهای کوچک
138 کارشناسی پیوسته مدیریت مالی
139 کارشناسی پیوسته مطالعات خانواده
140 کارشناسی پیوسته معماری داخلی
141 کارشناسی پیوسته مهندسی برق
142 کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی
143 کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی
144 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
145 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 
146 کارشناسی پیوسته مهندسی فضای سبز
147 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
148 کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
149 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک
150 کارشناسی پیوسته مهندسی مواد و متالوژی
151 کارشناسی پیوسته مهندسی نقشه برداری
152 کارشناسی پیوسته مهندسی ورزشی
153 کارشناسی پیوسته مهندسی هسته ای
154 کارشناسی پیوسته مهندسی هوا و فضا
155 کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
156 کارشناسی ناپیوسته آموزش دینی و عربی
157 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی
158 کارشناسی ناپیوسته حسابداری
159 کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
160 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
161 کارشناسی ناپیوسته آموزش راهنمایی و مشاوره
162 کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی
163 کارشناسی ناپیوسته آموزش علوم تجربی
164 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
165 کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر
166 کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی
167 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
168 کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک خودرو
169 کارشناسی ناپیوسته علمي كاربردي ارتباط تصويري
170 کارشناسی ناپیوسته معماری 
171 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
172 کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی
173 کاردانی پیوسته تربیت بدنی
174 کاردانی ناپیوسته کاردانی آموزش زبان انگلیسی
175 کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
176 کاردانی ناپیوسته کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
177 کاردانی ناپیوسته معماری
178 کاردانی ناپیوسته کاردانی علوم ورزشی
179 کاردانی ناپیوسته آموزش علوم تجربی
180 کاردانی ناپیوسته کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید
181 کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی