مدیریت برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر برنامه‌ريزي آموزشي

 

 

 

مسئول برنامه ريزي آموزشي : محمدرضا عباسي

تحصيلات : فوق ليسانس مديريت دولتی - توسعه منابع انسانی

شماره تماس :  01134445220

پست الكترونيكي : zirab_426@yahoo.com

 

 شرح وظایف دفتر برنامه ريزي آموزشي

 

 

 

Ø      دریافت آخرین سرفصل مصوب دروس رشته‌ها و تعریف آن در نرم افزار آموزش و ابلاغ آن به گروه‌های آموزشی مربوط جهت تنظیم  جدول ترم‌ بندی و برنامه‌های درسی رشته‌ها.
Ø      گرفتن برنامه‌های درسی ارائه شده برای هر نیمسال تحصیلی از مدیران محترم گروه‌های آموزشی و ثبت دروس ارائه شده در نرم افزار آموزش و آماده سازی آن جهت انجام انتخاب واحد  اینترنتی دانشجویان.
Ø      تهيه‌وتنظيم برنامه و محتواي آموزشي کليه رشته‌ها و واحد‌هاي درسي با همکاري گروه‌هاي آموزشی
Ø      نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي درسي در هر نيمسال
Ø      تهیه و تنظیم تقویم آموزشی دانشگاه
Ø      تنظیم جدول ساعات تشکیل کلاس‌ها و جدول امتحانات
Ø      هماهنگی و همکاری با مدیران محترم گروه‌های آموزشی در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه جهت رفع مشکلات احتمالی و برطرف ساختن نیازهای دانشجویان در این زمینه.
Ø      گزارش وضعیت دروس در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه به مدیران محترم گروه‌های آموزشی و کنترل سقف کلاس‌ها با هماهنگی آنان.
Ø      اعلام لیست دروسی که بعد از اتمام انتخاب واحد و حذف و اضافه به حدنصاب نرسیده و با نظر مدیر محترم گروه آموزشی بایستی حذف و یا در گروه های دیگر ادغام شوند، و همکاری با گروه‌های آموزشی در جهت حذف یا ادغام این دروس.
Ø       رعايت سقف ساعات تدريس اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو .
Ø      كنترل برنامه ها از لحاظ رعايت تخصص در واگذاري دروس به اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو
Ø      صدور ابلاغ تدريس اساتيد و ارسال به اداره هيات علمي جهت پرداخت حق التدريس.