مدیر آموزش

 

 

 

مدير امور آموزش : مهندس رامین  عرب

تحصيلات : فوق ليسانس کشاورزی

شماره تماس : 01134445212

پست الكترونيكي :

 

 

 

شرح وظایف مدیرآموزش:

- اجراء مفاد آئین نامه آموزشی
- هماهنگی امور آموزشی با مراکز آموزشی ، مدیران و کارشناسان آموزشی.
- اجراء دقیق و کنترل برنامه ثبت نام و حذف و اضافه.
- ارائه راه حل مشکلات دانشجویان و رسیدگی به آنها.
- نظارت بر وظایف کارشناسان رشته ها.
- نظارت بر برگزاری امتحانات.