مسئول تشکل ها و نشریات

مسئول تشکل ها

 

 

خانم عالی نژاد

۲

تلفن دفتر : 34445186

 

 

 

شرح وظایف مسئول تشکل ها( دبیر هیات نظارت بر تشکل های واحد) و نشریات دانشجویی

- برنامه ریزی لازم جهت حسن اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در رابطه با فعالیت تشکل ها .

- همکاری و تعامل با تشکل ها جهت اجرای بهتر سیاستها و دستورالعمل های ارسالی و مصوب از سازمان مرکزی و هیات نظارت بر تشکل های واحد .

- ایجاد زمینه و فضای مناسب جهت برگزاری انتخابات مربوط به تشکل ها .

- نظارت بر فعالیت های تشکل ها به منظور ارزیابی عملکرد آن .

- تقویت بنیه فکری تشکل ها از طریق نشریات و کلاسهای آموزشی .

- همکاری و نظارت بر فعالیت های مدیران مسئول نشریات دانشجویی .

- برگزاری جلسات با حضور مدیران مسئول و سردبیران نشریات به منظور تبادل نظر و ارتقاء سطح کیفی و کمی نشریات دانشجویی .

- تهیه و تنظیم گزارشات و مکاتبات اداری مورد نیاز جهت ارائه به معاونت دانشجویی و مسئولین مافوق .