سلف سرویس

سلف سرویس

 

 

مسئول بوفه و رستوران: عبداله اصغری

تلفن تماس:01134445810

شرح وظایف:
۱-درخواست مواد غذائی مورد نیازسلف سرویس ونظارت برخریدمواد غذائی.
۲-تحویل مواد غذائی مورد نیاز جهت پخت غذا به پیمانکار.
۳-نظارت برپخت و توزیع ناهار.
۴-تهیه لیست برای تعداد ناهار پخته شده و موادغذائی مصرفی و ارائه ماهانه آن به امور دانشجوئی و مالی.
۵-چاپ و توزیع کارت اتوماسیون برای دانشجویان،اساتیدوکارکنان محترم.