مدیر دانشجویی

مدیر دانشجویی

 

 

 


مدیر امور دانشجوئی - سید ابراهیم کریمی

تحصیلات : فوق لیسانس

تلفن تماس: 34445192

پست الکترونیکی:

 

وظایف و مسئولیتها؛
۱- نظارت بر فعالیتهای فوق برنامه ، و خدمات رفاهی دانشجویان

۲- تهیه و پیشنهاد دستور العملها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۳- ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با وظایف و مسئولیتهای پست سازمانی محوله.

۴- تهیه و تدوین خط مشی هایی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معضلات و مشکلات اجتمائی ، فرهنگی ، روانی و خانوادگی آنها.

۵- فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعداد ها و توانائی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی ، هنری، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.
۶- شرکت در جلسات کمیته انظباطی دانشجویان و رعایت آئین نامه انظباطی دانشگاه.

۷- نظارت بر اجرای آئین نامه ها،دستورالعمل هاوارتباط باسازمان وظیفه عمومی(ناجا)در رابطه با دانشجویان وفارغ التحصیلان مشمول

۸- نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش های مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی

۱۰- نظارت بر امور، تشکل هاو هیأت های مذهبی، سیاسی دانشجوئی.

 

ضمناً علاوه بر مسئو لیتهای فوق نظارت بربخش های ذیل که مسؤلیت های قید شده را عهده دار می باشند نیز، از جمله وظایف مدیر امور دانشجوئی می باشد:

 

1- اداره نقل و انتقالات: این ادراه با بررسی مشکلات دانشجویان و بررسی مدارک آنها در کمیسیون نقل و انتقالات متشکل از رئیس واحد، معاون دانشجوئی و معاون دانشجوئی و معاون آموزشی اقدام به انتقال و یا میهمانی دانشجوبان واجد شرایط به یکی از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی می نماید. در حال حاضر این روند به صورت شبکه اینترانت صورت می گیرد.

2- امور دانشجوئی: نظارت بر امور خوابگاه ها ، سلف سرویس ، کافه، تکثیر دانشجوئی، مرکز مشاوره ، تخفیف دانشجوئی ، کار دانشجوئی ، برنامه ریزی جهت اوقات فراغت و غیره.

۵- اداره امور خوابگاه ها: این اداره نظارت بر خوابگاه ها ، رفع نیاز های دانشجویان، بررسی مشکلات دانشجویان خوابگاهی، کنترل تردد و عبور و خروج دانشجویان و اطلاع رسانی به خانواده های دانشجویان در صورت غیبت، رفع مشکلات تاسیسات و فنی ساختمان ، دانشجویان با همکاری اردوهای تفریحی و زیارتی ، برگزاری کلاس های فرهنگی و عقیدتی ، مشاوره دانشجویان با همکاری مرکز مشاوره و ... در حال حاضر سیستم خوابگاهی به صورت اتوماسیون انجام میشود.

3- اداره تغذیه: وظیفه این بخش نظارت بر حسن انجام وظیفه پیمان کار، تدارک مواد اولیه غذائی، انبار ، پیگیری در گرفتن سهیمه دانشجوئی از اداره بازرگانی ، اعطای کارت تغذیه، بازرسی بهداشتی سلف سرویس و کافه ، تعیین برنامه غذائی و...

4- امور ایاب ذهاب: نظارت بر ترددایاب وذهاب دانشجوئی.

5- مرکز مشاوره و روان شناختی: این مرکز به ارایه خدمات مشاوره ، راهنمائی و بهداشت روانی در زمینه های مختلف تحصیلی ، اجتمائی، خانوادگی، عاطفی، و کمک به حل مشکلات دانشجویان اختصاص دارد. این مرکز دارای دو بخش مشاوره و درمان و آموزش بهداشت روان است. در بخش مشاوره و درمان خدمات مشاوره تحصیلی ،خانوادگی ، عاطفی ، روان درمانی، روان پزشکی و روان سنجی ارایه می شود. در بخش آموزش بهداشت روان ، جلسات سخنرانی ، آموزش های گروهی ، کارگاه های مهارت زندگی ، سمینارهای بهداشت روانی ، چاپ بروشور و ... ارائه می شود.

6- کمیته انظباطی: بررسی تخلفات دانشجویان اعم از فرهنگی ، اجتمائی ، آموزشی ، سیاسی، قضائی و اداری و صدور حکم عادلانه با در نظر گرفتن دفاعیه دانشجوی متخلف.

7- تخفیف شهریه : بررسی مدارک دانشجویان واجد شرایط جهت تخفیف شهریه طبق دستور العمل معاون دانشجوئی سازمان مرکزی.

8- صندوق رفاه دانشجویان : بررسی مدارک دانشجویان واجد شرایط اعطای وام های کوتاه مدت و بلند مدت طبق دستور العمل سازمان مرکزی.

9- همکاری در برگزاری همایش های علمی، مراسم ها، جشن هاو...