مسئول دفتر

مسئول دفتر

 

 

 

 

آقای عباس عالیشاه

میزان تحصیلات : فوق لیسانس حقوق

سمت : مسئول دفتر معاونت دانشجوئی و فرهنگی

تلفن مستقیم  :  33032897


شرح وظایف:

۱- تنظیم برنامه ملاقاتها، جلسات و کمسیونها و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.

۲- ابلاغ دستورات صادره معاون محترم به اشخاص زیربط و واحد های تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها.

۳- دریافت نامه ها، اوراق و سایر مکاتبات رسیده و انجام اقدامات لازم در خصوص ارجاع، نگهداری و بایگانی آنها.

۴- راهنمائی و پاسخگوئی به مراجعیین محترم و فراهم آوردن امکان انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.