امور رفاهی

دبیر کمیته بیمه و رفاه:   سید مجید صالح پور
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

شماره تلفن :

33033827 (011)

34445218 (011)

کارشناس:

مهدی مختارپور  شماره تلفن : 34445156
       
 

اهم فعالیت :

- درخواست اسکان کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای مناطق کشور
- پذیرش اسکان
- عدم پذیرش اسکان
- ارسال پرونده درمانی به دبیرخانه هیأت امنای استان
- ارسال پرونده درمانی به اموررفاهی سازمان
- بیمه نیم درصد وامها
- بیمه حوادث دانشجوئی
- بیمه عمرکارکنان و اعضای هیات علمی
- بیمه اموال و ساختمانها و حوادث غیرمترقبه
- بیمه مکمل کارکنان واعضای هیات علمی
- معرفی نامه به بیمارستان طرف قرارداد
- نامه های ارسالی به امور رفاهی سازمان
- درخواست اسکان کارکنان و اعضای هیات علمی واحد ساری