رئیس صندوق رفاه

 

رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی:  بهرام پارسا راد
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مالی)

شماره تلفن :

 34445157  33033726 (011) 
 

 

اهم فعالیت :

- اقدام و نظارت بر اجرای صحیح قوانین