مدیر امور مالی

مدیر امور مالی:  حسین نقی پور
مدرك تحصيلي : دانشجوی دکتری مهندسی مالی

شماره تلفن :

 34445150  - 33033728 (011)
 

 

اهم فعالیت :

- اقدام و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی ، بیمه ای  و مقررات و آئین نامه های مالی که از طرف سازمان مرکزی دانشگاه تهیه، تدوین و به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می گردد.
- اقدام و نظارت بر اجرای صحیح تنظیم حسابها و دفاتر قانونی و نگهداری اسناد و مدارک مالی و محاسباتی و نگهداری حسابها و ثبت آن در رایانه و تقسیم کار بین ادارات و پرسنل تحت سرپرستی.
- اقدام و نظارت بر تهیه ترازهای ماهیانه و پایان سال واحد دانشگاهی.
- اقدام و نظارت در تهیه و تنظیم اسناد هزینه کلیه پرداختها ، اعم از حقوق و دستمزد و یا سایر هزینه ها (جاری یا سرمایه ای) و انطباق آن با آئین نامه ها و ضوابط دانشگاه.
- نظارت بر تهیه و تنظیم صورت مغایرت حسابهای بانکی .
- اقدام و نظارت بر وصول درآمدها و ثبت و نگهداری صحیح حساب وصولی ها و درآمدهای واحد دانشگاهی.
- اقدام و نظارت بر حفظ اموال و دارائیهای واحد دانشگاهی.
- نظارت و رسیدگی بر تنخواه گردان ها ، پیش پرداخت ها و علی الحساب های پرداختی به افراد حقیقی و حقوقی.
- نظارت بر هزینه های واحد به نحوی که رعایت سرفصل های بودجه ای به نحو قابل قبول انجام شود.
- شرکت در جلسات کمسیون معاملات دانشگاه و جلسات مزایده ، مناقصه و... .
- همکاری با دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی.
- همکاری با دفتر طرح ، برنامه و بودجه (حوزه معاونت پژوهشی) جهت تنظیم بودجه واحد در مقاطع زمانی مختلف .
- همکاری، اقدام و نظارت در امر انبار گردانی در انبارهای واحد دانشگاهی.