امور نقلیه

 

مسئول امور نقلیه:   
مدرك تحصيلي : 

 

 

شماره تلفن :

 (011)

 

اهم فعالیت :

- سرویس دهی به دانشجویان جهت عزیمت به بازدیدهای علمی ، اردوهای سیاحتی- زیارتی به مشهد مقدس و مناطق جنگی ... .
- ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری.
- انجام و تعیین امور مربوط به بیمه وسائل نقلیه.
- اعلام گزارش ماموریت ماهیانه رانندگان به معاونت محترم دانشگاه.
- رسیدگی به تصادفات، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات و شماره گذاری اتومبیل ها.
ـ تهیه گزارشهاي ادواري و موردي از وضعیت انواع اتومبیلها و خودروهاي مورد استفاده در دانشگاه . 
ـ کنترل حضور و غیاب رانندگان.
ـ تنظیم و اجراي برنامه بازدید اتومبیلها از نظر رفع نواقص و تصادفات و غیره .
- نظارت بر برآورد هزینه وسایل نقلیه و اعلام گزارش به مقام مافوق.
- نظارت بر تقاضاهای تعمیر وسایل نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضاها به مقام مافوق جهت خرید .
- انجام سایر امور مربوطه به حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.