انبار

 

 

مسئول انبار
مدرك تحصيلي : 

 

 

شماره تلفن :

      (011)

 

اهم فعالیت :

- دريافت و كنترل اقلام خريداري شده توسط كارشناسان خريد اداره كارپردازي و صدور قبض انبار.

- تفكيك، چيدمان و نگهداري اقلام بر اساس ماهيت كالاها در انبارهاي مجزا.

- كنترل ونظارت مداوم در خصوص تاريخ انقضاء كالاهاي فاسد شدني و الويت بندي در تحويل آنها بر اساس تاريخ انقضاء.

- برآورد نيازهاي معمول دانشگاه بصورت شش ماهه و تنظيم درخواست خريد در قالب شارژ انبار.

- بازديد از مصالح ساختماني تخليه شده در محل پروژه هاي عمراني.

- بازديد و كنترل تجهيزات كه بدلايل خاص بصورت مستقيم تحويل بخش ها و  گروههاي مختلف مي شود.