دبیرخانه


مسئول دبیرخانه: حمید اسمعیل زاده
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

شماره تلفن :

34445176 (011)

شماره تلفکس:

33033751 (011)

کارشناسان :

سبحان برزگر    شماره تلفن :    34445175
مهدی سراجی  شماره تلفن :    34445176  
علی جرگونی   شماره تلفن :    34445185
سید ابوالحسن میرشجاعی    شماره تلفن :   34445185

اهم فعالیت :

- دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره از واحدهای دانشگاهی ، مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی.

- تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، دستورات کتبی اداری ، دعوت نامه ها اعم از صادره و وارده.

- ارسال نامه و بسته های پستی و اخذ قبوض مربوطه.

- انجام امور بایگانی مکاتبات عادی به صورت روزانه به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات.

- انجام امور تحریرات (پیش نویس هایی که توسط قسمت های مختلف تهیه می گردد).