اداره کارگزینی

رئیس اداره کارگزینی ( کارکنان ) :   سید مصطفی رحیمی 
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد تاریخ

 

شماره تلفن :


34445171 (011)

 

اهم فعالیت :

- صدور احکام استخدامی با رعایت آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات استخدامی مصوب دانشگاه .

- استخراج سوابق خدمت کارکنان به منظور اعطای گروه، حق سنوات و یا سایر مزایا و ارائه به مقام مافوق.

- محاسبه مطالبات کارکنان با توجه به قوانین و مقررات راجع به نحوه پرداخت اضافه کار، فوق العاده، مأموریت، بازخریدخدمت، مرخصی و موارد مشابه.

- تهیه پیش نویس ها و گزارشات لازم در رابطه با مسائل پرسنلی و کارگزینی.

- انجام سایر امور مربوط و مشابه به حسب تشخیص مقام مافوق.