مدیر امور اداری


مدیر امور اداری:
 کاظم محمدی درواری
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت تحقیقات آموزشی

 

شماره تلفن :

34445170  (011)

 

اهم فعالیت :

- نظارت بر اعمال و اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری، استخدامی، تشکیلاتی، خدماتی واحد.
- تقسیم کار بین ادارات تحت سرپرستی.
- امضاء پیش نویس احکام استخدامی، ارتقاء یا تنزل گروه، افزایش و کاهش برقراری یا قطع انواع فوق العاده ها با رعایت مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد محل دانشگاه آزاد اسلامی.
- همکاری با روابط عمومی جهت برگزاری مراسم مربوط به جشن ها و ایام سوگواری و فعالیت های مختلف.
- نظارت به امور کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی، ماشین نویسی، چاپ و تکثیر و خدمات، تدارکات، انبار و امور نقلیه.
- مطالعه و امضاء پیش نویس هایی که برای مقام مافوق تهیه می گردد.