معاون توسعه و مدیریت منابع

معاون توسعه مدیریت و منابع : دکتر جواد بابایی خلیلی

مدرك تحصيلي : دکتری حسابداری


شماره تلفن :

34445141  (011)

دانشگاه آزاد اسلامي كليه هزينه‌هاي سرمايه‌اي و جاري خود را از محل دريافت شهريه دانشجويان تأمين مي‌كند و هيچ بودجه‌اي از نهادهاي دولتي به اين دانشگاه كه سهم بالايي از آموزش عالي را در كشور به عهده دارد اختصاص نمي‌‌يابد.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری مي‌كوشد تا در بخش توسعه مدیریت و منابع با جذب نيروهاي متخصص و توانمند و مديريت و برنامه‌ريزي درست منابع مالي سرويس‌هاي مناسبي را در ابعاد مختلف به ويژه خدمات رفاهي به دانشجويان، اساتيد و كاركنان در اين واحد دانشگاهی ارائه دهد. 
اين حوزه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد با كنترل و نظارت دقيق و مستمر بر امور اداري و مالي، اموال و دارائي‌هاي موجود در دانشگاه با اجراي صحيح آئين‌نامه‌ها و مقررات و تخصيص بودجه‌هاي لازم و راهبردي ، رفاه حال اساتيد، كاركنان و دانشجويان را در اين دانشگاه فراهم آورد.

 

اهم فعالیت حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

- تهیه و تدارک مایحتاج واحد دانشگاهی در چهار چوب مقررات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی
- انجام امور انتظامات واحد دانشگاهی در محدوده مقررات مورد عمل
- نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی و انجام امور تاسیساتی تعمیراتی تزئینی و بهداشت محیط و غیره در چهار چوب خط مشی تعیین شده از طرف مقامات ذی ربط دانشگاه
- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های غیر آموزشی تابعه
- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای وظایف ادارات و دفاتر تابعه
- اعمال و اجرای صحیح ضوابط و آیین نامه های استخدامی
- شرکت در تنظیم بودجه واحد دانشگاهی
- شرکت در تهیه طرح های مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد دانشگاهی در چهار چوب نظام کلی دانشگاه آزاد اسلامی
- تنظیم امور کارگزینی و صدور احکام مربوط طبق مقررات و ضوابط مصوب
- پیش بینی و تهیه مایحتاج ادارات مختلف واحد دانشگاهی
- برقراری انتظامات و حفاظت از ساختمانهای واحد دانشگاهی
- انجام امور مربوط به تعمیر و تنظیف ساختمانها و وسایل اداری طبق خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی
- انجام امور مربوط به وسائل تاسیساتی و تجهیزاتی و تعمیرات مربوط بر اساس خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی
- وصول درآمدهای واحد دانشگاهی متبوع حسب مقررات مصوب
- تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی واحد دانشگاهی
- تهیه و تنظیم اطلاعات وآمارهای مالی لازم در خصوص دریافت ها و پرداخت ها
- نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج
- اجرای دقیق خط مشی مالی دانشگاه تفسیر مقررات مربوط برای واحدها و ادارات تابعه
- تنظیم برنامه کار واحد ها و ادارات تابعه
- ایجاد و هماهنگی بین فعالیت های واحدها و ادارات تابعه