آون خلاء 64 لیتری

آون خلاء 64 لیتری

 

 

 نام کامل دستگاه: آون خلا  (Vacuum Drying Oven)
پخت نمونه با قابلیت زمان بندی پخت در محدوده دمایی ۵ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد و خشک کردن نمونه