مسوول دفتر 


مسئول دفتر:
سید رضا حسینی

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مکانیک
تلفن تماس: 01134445112


 

وظايف مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری:
- مسئوليت امور دفتر معاونت و نظارت بر امور بايگاني، انجام نامه‌نگاري و ارجاع نامه‌هاي معاون به مديران و ديگر واحدهاي معاونت؛
- دريافت و ارسال مکاتبات معاون با درون واحد و بيرون از آن؛
- کسب اطلاعات مورد نياز از معاون و مديريت‌ها براي پاسخ‌گويي لازم به ارباب رجوع؛
- ابلاغ دستورات معاون به مديران و ساير واحدهاي مربوط؛
- ايجاد هماهنگي لازم براي برگزاري جلسات شوراهاي معاونت؛
- ايجاد هماهنگي براي تسهيل ارتباط معاون با ساير معاونت‌ها، بخش‌ها، واحدها و مراکز وابسته به دانشگاه؛
- ايجاد هماهنگي لازم براي شرکت معاون در جلسات حوزه معاونت؛
- ايجاد ارتباط با دفاتر ساير معاونت‌هاي واحد و ديگر معاونت‌هاي پژوهشي مراکز تحقيقاتي خارج از واحد؛
- نظارت بر پي‌گيري امور خدمات و پشتيباني حوزه معاونت؛
- تهيه گزارش و اخبار حوزه معاونت و اطلاع‌رساني به موقع به معاون ؛
- تهيه پيش‌نويس نامه‌ها و مکاتبات اداري معاون با ساير واحدهاي دانشگاه و خارج از دانشگاه؛
- پي‌گيري نتيجه اقدامات زیر مجموعه­های معاونت براي تحقق مصوبات حوزه معاونت؛
- اطلاع‌رساني در مورد نامه‌ها و مصوبات به مديريت‌ها و واحدهاي مربوط؛
- پي‌گيري دريافت صورت‌جلسات گروه‌ها و بايگاني اسناد، صورتجلسات و مصوبات از گروه‌هاي علمي؛
- ثبت پيشنهادات و انتقادات ارباب رجوع، کارمندان، مديران، اعضاي هيأت علمي و محققان واحد و خارج از واحد و ارائه به معاون ؛
- انجام ساير امور محوّله از سوي معاون.