مجلات الکترونیک واحد

مجلات الکترونیک واحد

 

 

 

License Holder: Islamic Azad University, Sari Branch
Editor in chief: Ali Movaghar ,Ph.D Professor
Director: Homayun Motameni ,Ph.D Assistant Professor
Executive Director: Hamid Hassanpour, Ph.d Associate Professor
Coordinator: Hamed Samadi

ISSN: ۲۰۰۸-۶۱۴۸
 
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
  
مدیر مسئول : دکتر کیومرث نیاز آذری  
سر دبیر : دکتر ابراهیم صالحی عمران  
مدیر داخلی : دکتر ترانه عنایتی
۲۲۲۸-۵۳۱۸ ISSN
ictedu@iausari.ac.ir :ایمیل 
 
 
 
 
فصلنامه سلامت خانواده
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مدیر مسؤول: دکتر قهرمان محمودي
سردبیر: دکتر بهمن نيك پور
مدیر داخلی: صغری حسنی
 
Issn:X۲۳۲۲-۲۴۵
ایمیل:H.familyjournal@iausari.ac.ir