دبیرخانه کمیته گسترش استاننام و نام خانوادگی: احمد رستگار امریی


تلفن تماس: 34445213-011


پست الکترونیکی

 rastegar_ah@yahoo.com


آدرس: کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساختمان اداری، طبقه اول، اداره خدمات آموزشی

سوابق اجرایی


         کارشناس پژوهش 1392   تا 1395


 کارشناس تبدیل وضعیت هیأت اجرایی جذب استان 1395 تا 1397


       کارشناس کمیته تخصصی گسترش استان -در حال حاضر


        رییس اداره امور اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری 1396 تا 1398


        رییس اداره خدمات آموزشی -در حال حاضر 

شرح وظایف کمیته تخصصی گسترش استانیاین کمیته به منظور تصویب اولیه ایجاد و گسترش رشته‌های تحصیلی و همچنین ایجاد مراکز و واحدهای دانشگاهی جدید ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات مراکز و واحدهای مربوطه و همچنین بررسی
قابلیت‌ها و امکانات منطقه‌ای با رعایت ضوابط و استانداردهای وزارتین و دانشگاه نسبت به درخواست‌ها اعلام نظر می‌نماید و همچنین سایر امور محوله از شورا را انجام می‌دهد