حراست

حراست
 

 

مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری

 
 نام و نام خانوادگی:   محمدعلی ورزی درونکلائی

 


 

 

 تحصیلات:  
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری
 شروع همکاری:  سال 1399
 تلفن تماس: 011-34445102
 پست الکترونیکی: