روسای قبلی

روسای قبلی

 


روساي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري از زمان تاسيس
دکتر حسین منصوریان سرخگریه
از مرداد 97 تا آبان 98

  

دكتر كيومرث نيازآذري

از آذر ۸۵ تا مرداد 97

 

 

 

دكتر مهرداد ايراني

از فروردين ۸۲ تا آذر ۸۵ 

 

 

 

دكتر سيد سياوش ميرشفيعي

از آغاز تاسيس تا فروردين ۸۲