رئیس دانشگاه


رئیس دانشگاه
 

 

دکترحسین کرمانیان

دکترای مهندسی سلولز و کاغذ ازروسیه
عضو هیات علمی و دانشیار گروه آموزشی پالایش زیستی دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های دانشگاه شهید بهشتی  سوابق اجرایی :
سرپرستی پردیس علمی-تحقیقاتی شهرستان زیراب 
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیرزومه علمی:
-ثبت بیش از 50 مقاله علمی در مجلات مختلف معتبر داخلی و بین المللی .
-ثبت اختراع با عنوان شناخت بیوسورفکتانت در فرایند جوهر زدائی در بازیافت کاغذ روز نامه باطله .  مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
 
1. A. Mohammadpour tesieh, E. Rasooly garmaroody, R. Ansari, H. Kermanian, "Application of nanocomposite of sawdust magnesium oxide for dye removal" , In 19th Iranian Physical Chemistry Conference, 2016.
2. H. Rudi, Y. Hamzeh, H. Kermanian, "Effect of polyelectrolyte multi-layering on the electrochemical properties of recycled fibers" , In 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, 2014.
3. H. Rudi, Y. Hamzeh, H. Kermanian, "Surface Modification of Fibers by Bio-polymeric treatment or Mechanical action to achieve Higher Fiber Bonding-ability" , In 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, 2014.
4. M. M., H. R., H. Kermanian, H. Jalali torshizi, "Nano bentonite as chemical flocculant in papermaking process" , In 15th Iranian Physical Chemistry Conference, 2012.
5. H. Jalali torshizi, M. M., H. Resalati, H. Kermanian, "Opportunities on Nanotechnology Utilizations in the Paper Industry Nano Bentonite" , In Nano structur and nano material science and application, 2012.
6. N. Madahi, O. Ramezani, H. Kermanian, "Production of Nanocrystalline Cellulose from Sugarcane Bagasse" , In 4th internatinal conference on nanostructures (ICNS4), 2012.
7. O. Ramezani, H. Kermanian, M. Taghavi, "APMP an Alternative For Packaging Industry" , In HAICTA2011 InternationalConference, 2011.
8. O. Ramezani, H. Kermanian, Z. Razmpoor, M. R., "Water Consumption Reduction Strategies in Recycled Paper Production Companies in Iran" , In HAICTA2011 InternationalConference, 2011.
9. H. Kermanian, "A study on quantitative and qualitative charcterrs of beech forests in northern part of iran (case study tonekabon)" , In 5 th international iran and russia conference, 2009.
10. H. Kermanian, A. Ramezani, "Mill trials on evaluation of the apmp process for pr oduction of corrugating medium" , In Prs 2009, 2009.
11. د. تلوكي, ح. كرمانيان, ا. رسولي گرمارودي, ا. رمضاني, س. حامدي, "توليد بيواتانول از پسماند ساقه برنج" همايش ملي دانش و نوآوري در صنعت چوب و كاغذ با رويكرد زيست محيطي, 1396.
12. م. تاجيك, ح. رسالتي, ح. جلالي ترشيزي, ي. همزه, ح. كرمانيان, "تاثير نانوالياف سلولز بر خواص مقاومتي كاغذ باگاس" همايش ملي دانش و نوآوري در صنعت چوب و كاغذ با رويكرد زيست محيطي, 1396.
13. ا. رسولي گرمارودي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, "رفع چالش هاي زيست محيطي توليد كاغذ با نگاه پالايش زيستي" همايش چالش هاي توليد كاغذ و محيط زيست, 1394.
14. ع. اسمعيلي جعفرزاده, ا. رسولي گرمارودي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, "توليد نانوسلولز باكتريايي با استفاده از ليكور مصرف شده فرايند توليد خمير آلفاسلولز" اولين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو, 1392.
15. ا. رمضاني, ا. رسولي گرمارودي, ح. كرمانيان, "نانو سلولز باكتريايي، سلولزي براي كاربردهاي ويژه" كنفرانس ملي نانوفناوري و كاربرد آن در كشاورزي و منابع طبيعي, 1391.
16. ع. اسمعيلي جعفرزاده, ا. رسولي گرمارودي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, "نانوسلولز باكتريايي سلولزي براي كاربردهاي ويژه" كنفرانس ملي نانوفناوري و كاربرد آن در كشاورزي و منابع طبيعي, 1391.
17. م. عاليشاهي, ا. رمضاني, ح. كرمانيان, م. رحماني نيا, "پتانسيل كاغذهاي باطله در توليد نانو سلولز تاثير پيشينه كاغذهاي باطله بر ويژگي هاي نانو سلولز" اولين كنفرانس ملي نانو فناوري و كاربرد ان در كشاورزي رو منابع طبيعي, 1391.
18. م. عاليشاهي, ا. رمضاني, ح. كرمانيان, م. رحماني نيا, "پتانسيل كاغذهاي باطله در توليد نانوسلولز تاثيرپيشينه كاغذهاي باطله برويزگي هاي نانوسلولز" كنفرانس ملي نانوفناوري و كاربرد آن در كشاورزي و منابع طبيعي, 1391.
19. م. مختاري گرجي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, ح. جلالي ترشيزي, م. رحماني نيا, "استفاده از سيستم نشاسته كاتيوني _ نانوبنتونيت بر بهبود ويژگيهاي مقاومتي" كنفرانس ملي نانوفناوري و كاربرد آن در كشاورزي و منابع طبيعي, 1391.
20. ح. رسالتي, ل. تيموري رودي, ح. جلالي ترشيزي, ن. مداحي, ح. كرمانيان, "بررسي تاثير پيش استخراج همي سلولزهاي كاه گندم بر عملكرد توالي هاي مختلف رنگبري و ويژگي هاي نوري كاغذ" پنجمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي, 1390.
21. س. خورشيدي ميانائي, س. ذبيح زاده, ح. جلالي ترشيزي, م. عبدي, ح. كرمانيان, "بررسي ويژگي هاي شيميايي و ريخت شناسي الياف كاه برنج (رقم طارم هاشمي) و پتانسيل كاغذسازي آن" پنجمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي, 1390.
22. س. خورشيدي ميانائي, س. ذبيح زاده, ح. جلالي ترشيزي, م. عبدي, ح. كرمانيان, "مقايسه خميركاغذ و كاغذ توليد شده از كاه برنج با دو فرآيند هيدروكسيد پتاسيم و هيدروكسيد پتاسيم - هيدروكسيد آمونيوم" پنجمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي, 1390.
23. م. ابراهيمي, ا. رمضاني, ح. كرمانيان, م. رحماني نيا, م. عندليبيان, "بررسي عملكرد آنزيم آميلاز بر خمير كاغذ حاصل از بازيافت كارتن هاي كنگره اي باطله پيش خيسانده شده در pH هاي مختلف" هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران, 1390.
24. م. روحي گال, ا. رمضاني, ح. كرمانيان, م. رحماني نيا, "بررسي عملكرد ملاس چغندر قند به عنوان افزودني بر ويژگي هاي خمير كاغذ حاصل از بازيافت كارتن هاي كنگره اي باطله" پنجمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي, 1390.
25. م. فيضمند, ح. رسالتي, ح. جلالي ترشيزي, ح. كرمانيان, "كاربرد بايوريفاينري در اقتصادي تر نمودن توليد خميركاغذ از كاه گندم" پنجمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي, 1390.
26. ن. نيك بين, س. مهدوي فيض آبادي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, ا. ناظري, "بررسي مقايسه اي چسب نشاسته ذرت و تاپيوكا" اولين همايش ملي شيمي سبز, 1390.
27. ا. رمضاني, ح. كرمانيان, س. مهدوي, م. رحماني نيا, "بررسي زيست محيطي بازيافت متوالي كاغذهاي باطله سولفيت نيمه خنثي" اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران, 1389.
28. ح. كرمانيان, م. رضايي, ف. فولاديان, "حفاظت از محيط زيست درياي خزر عامل همگرايي كشورهاي ساحلي" همايش منطقه اي درياي خزر, 1387.
29. ح. كرمانيان, ه. لياقتي, م. رضايي, "ارائه راهبردهاي توسعه گردشگري پايدار در راستاي اشتغالزايي در شهرستان سوادكوه" اولين همايش ملي اشتغال سبز, 1387.
30. س. مهدوي فيض آبادي, ح. كرمانيان, م. حبيبي, "بررسي ويژگي هاي كامپوزيت ساخته شده از الياف نخل و پلي پروپيلن" اولين همايش ملي تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور, 1387.


مقالات علمی چاپ شده در مجلات
 
1. H. Rudi, H. Saeidi, H. Kermanian, "Fabrication of self-assembled polysaccharide multilayers on broke chemimechanical pulp fibers: Effective approach for paper strength enhancement" , POLYMER TESTING, pp.170-177, 2019.
2. H. Rudi, H. R., R. B., H. Kermanian, "Sunflower stalk neutral sulfite semi-chemical pulp an alternative fiber source for production of fluting paper" , JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, Vol.127, pp.562-566, 2016.
3. H. Rudi, H. Kermanian, H. R., L. Teymooriroodi, "The Effect of Hot-Water Pre-Extraction on the Properties of Soda-AQ Pulp of Wheat Straw" , Ligno cellulouse, Vol.1, pp.66-76, 2016.
4. M. Tajik, H. Resalati, Y. Hamzeh, H. Jalali torshizi, H. Kermanian, B. Kord, "Improving the Properties of Soda Bagasse Pulp by Using Cellulose Nanofibers in the Presence of Cationic Polyacrylamide" , BioResources, Vol.4, pp.9126-9141, 2016.
5. S. Namjoyan, S. Namjoyan, H. Kermanian, "Phytochelatin synthesis and responses of antioxidants during arsenic stress in nasturtium officinale" , RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, Vol.63, pp.739-748, 2016.
6. H. R., M. Feizmand, H. Kermanian, M. R., "The effects of recycling the pre- extracted liquor on subseuent pre - extraction and soda - AQ pulping of wheat straw" , NORDIC PULP and PAPER RESEARCH JOURNAL, Vol.30, pp.160-163, 2015.
7. M. Alishahi, H. Kermanian, O. Ramezani, M. R., S. Nassiri, S. Jalalvand, "تاثير شرايط خشك كردن بر ويژگيهاي شيميايي خمير كاغذ بازيافتي باگاس" , Vol.29, pp.190-198, 2014.
8. H. Kermanian, Z. Razmpoor, O. Ramezani, S. M., M. R., H. Ashtari, "The influenceof history of waste nssc paper on its recyclability" , Biore sources, Vol.8, pp.5424-5434, 2013.
9. S. M., H. Kermanian, O. Ramezani, S. Molavi, "Assessment of five successful poplar clones for kraft pulp production considering technical and economic aspects" , CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, Vol.47, pp.267-275, 2013.
10. SH. N., H. Kermanian, "Exogenous nitric oxide as sodium nitro pusside ameliorates arsenic -induced oxidative stress in water cress nasturtium officinale R.Br plants" , SCIENTIA HORTICULTURAE, Vol.161, pp.350-356, 2013.
11. ح. رودي, ح. سعيدي, ح. كرمانيان, "تاثير لايه هاي خودسامان نشاسته كاتيوني- كربوكسي متيل سلولز بر روي الياف برگشتي خمير نيمه شيميايي سولفيت خنثي و خواص كاغذ تهيه شده" , تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران, نسخه 33, صفحات:25-37, 1397.
12. ر. انصاري, ا. محمدپورتسيه, ا. رسولي گرمارودي, ح. كرمانيان, "حذف رنگينه متيلن بلو توسط خاك اره پوشش دهي شده با نانوذرات منيزيم اكسيد" , شيمي كاربردي, نسخه 13, صفحات:219-237, 1397.
13. ن. قهراني, ا. رمضاني, ح. كرمانيان, ا. وطن خواه, م. كوشا, "نقش پيش هيدروليز اسيدي در توليد خمير حل شونده از مقواي كنگره اي كهنه " , مجله صنايع چوب و كاغذ ايران, نسخه 9, صفحات:441-457, 1397.
14. ز. تكزارع, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, ا. رسولي گرمارودي, ع. عبدالخاني, "اثر پيش تيمارشيميايي پسماند صنعتي ريشه شيرين بيان بر ويژگي هاي ساختاري خمير آن از منظر پالايش زيستي" , تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران, نسخه 32, صفحات:518-529, 1396.
15. س. مهدوي, ح. كرمانيان, م. مرادي, ا. رمضاني, "تاثير تيمار خميركاغذ كارتن كنگرهاي كهنه با آنزيم لاكاز بر مقاومتهاي آن" , پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل, نسخه 24, صفحات:57-70, 1396.
16. ص. رفيعي, ح. كرمانيان, ا. رسولي گرمارودي, ا. رمضاني, "اثر نوع و تركيب رزين بر خواص كاغذ ملامينه" , مجله صنايع چوب و كاغذ ايران, نسخه 8, صفحات:25-38, 1396.
17. م. تاجيك, ح. رسالتي, ي. همزه, ح. جلالي ترشيزي, ح. كرمانيان, ب. كرد, "تاثير نانو الياف سلولز كاتيوني شده و نانو الياف سلولز- نشاسته كاتيوني بر ويژگي هاي خميركاغذ باگاس" , جنگل و فرآورده هاي چوب, نسخه 70, صفحات:529-537, 1396.
18. م. ناظريان, س. اكبري, ح. كرمانيان, م. هاشمي, "مدلسازي خصوصيات فيزيكي تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه كلزا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي" , جنگل و فرآورده هاي چوب, نسخه 70, صفحات:179-188, 1396.
19. م. ناظريان, س. حسيني اقبال, ح. كرمانيان, ر. محبي گرگري, "تاثير تيمار آبشويي ذرات باگاس و ميزان ماده افزودني MgCl بر خواص تخته خرده چوب - سيمان" , پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل, نسخه 23, صفحات:315-334, 1395.
20. ح. جلالي ترشيزي, ف. خليلي نفت چالي, ح. كرمانيان, "كاربرد الياف معدني پشم سنگ بر ويژگيهاي مقاومتي و ماندگاري خميركاغذ NSSC" , جنگل و فرآورده هاي چوب, نسخه 69, صفحات:327-337, 1395.
21. ح. رودي, ح. سعيدي, ح. كرمانيان, "اصلاح الياف وازده خميركاغذ NSSC با روش لايه نشاني و بررسي تاثير آن بر خواص كاغذ" , مجله صنايع چوب و كاغذ ايران, نسخه 7, صفحات:413-423, 1395.
22. ح. كرمانيان, ز. تكزارع, ا. رمضاني, ا. رسولي گرمارودي, ع. عبدالخاني, "تاثير پيش تيمار آب داغ و اسيد رقيق بر ويژگيهاي شيميايي ريشه شيرين بيان" , مجله صنايع چوب و كاغذ ايران, نسخه 7, صفحات:129-140, 1395.
23. س. جلالوند, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, ا. رسولي گرمارودي, س. حجازي, "اثر pH در رنگبري با هيپوكلريت بر ويژگيهاي خمير حل شونده لينتر پنبه" , نشريه جنگل و فراورده هاي چوب, نسخه 69, صفحات:387-396, 1395.
24. م. ناظريان, م. كامياب, ح. كرمانيان, "اثر كاربرد الياف معدني بر هيدراتاسيون و خواص تخته فيبر- گچ حاصل از الياف كنف و باگاس" , پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل, نسخه 23, صفحات:203-228, 1395.
25. ح. كرمانيان, م. رحماني نيا, ا. رمضاني, م. عبدي, ن. مداحي, "اثر كهنگي تسريع شد حرارتي كاغذ CMP مخلوط پهن برگان برويژگي هاي مكانيكي و نوري خميركاغذ بازيافتي حاصل از آن" , جنگل و فرآورده هاي چوب, صفحات:821-830, 1394.
26. م. ابراهيمي, ا. رمضاني, م. رحماني نيا, ح. كرمانيان, م. عندليبيان, "عملكرد آنزيم آميلاز بر ويژگي هاي خمير كاغذ بازيافتي occ پيش خيسانده شده در ph مختلف" , نشريه جنگل و فراورده هاي چوب, نسخه 67, صفحات:325-333, 1393.
27. ز. ابراهيمي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, س. ذبيح زاده, "مقايسه ويژگي هاي كاغذ حاصل از كاه برنج با فرايندهاي خمير كاغذهاي شيميايي - مكانيكي بر پايه سديم و پتاسيم" , تحقيقات علوم وچوب و كاغذ ايران, نسخه 28, صفحات:534-544, 1392.
28. م. عندليبيان, س. مهدوي فيض آبادي , ح. كرمانيان, ا. رمضاني, "تاثير پالايش بر بهبود ويژگي هاي كاغذ تست لاينرحاصل شده از كاغذ كارتن كنگره اي كهنه (occ)" , تحقيقات علوم وچوب و كاغذ ايران, نسخه 28, صفحات:77-88, 1392.
29. م. عندليبيان, س. مهدوي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, "بهبود مقاومتهاي كاغذ كارتن كنگره اي كهنه با كمك تيمارهاي شيميايي و حرارتي" , پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل, نسخه 20, صفحات:139-152, 1392.
30. ن. نيك بين, س. مهدوي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, ا. ناظري, "بهبود ويژگي هاي چسب نشاسته مورد استفاده در صنايع كارتن سازي" , تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران, نسخه 28, صفحات:354-365, 1392.
31. س. مهدوي, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, ص. مولوي هاروني, "توليد خمير كاغذ كرافت از دو رقم تند رشدصنوبر گونه ارومريكن" , نشريه جنگل و فراورده هاي چوب, نسخه 1, صفحات:107-118, 1391.
32. م. فيضمند, ح. رسالتي, ح. كرمانيان, ح. جلالي ترشيزي, ا. رمضاني, "پيش استخراج كاه گندم با تيمارهاي آب داغ و مايع به دست آمده از بازگرداني آن و بررسي تاثير آن بر شرايط خميرسازي و ويژگي هاي كاغذ" , شيمي و مهندسي شيمي ايران, نسخه 31, صفحات:71-78, 1391.
33. م. مرادي, ح. كرمانيان, س. مهدوي فيض آبادي, ا. رمضاني, "بررسي و ارزيابي تاثير آنزيم لاكاز بر ميزان ليگنين زدايي و ويژگيهاي فيزيكي خمير كاغذ كارتن كهنه" , مجله صنايع چوب و كاغذ ايران, نسخه 3, صفحات:157-170, 1391.
34. ز. رزم پور, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, س. مهدوي, م. رحماني نيا, "بررسي اثر دفعات بازيافت كاغذ باطله سولفيت خنثي بر ويژگي هاي خمير بازيافتي حاصل از آن" , فصلنامه علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي, نسخه 9, صفحات:1-12, 1390.
35. ز. رزم پور, ح. كرمانيان, ا. رمضاني, س. مهدوي, م. رحماني نيا, "بررسي اثر دفعات بازيافت كاغذ باطله NSSC بر ويژگي هاي خمير بازيافتي حاصل از آن" , فصلنامه علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي, نسخه 9, صفحات:1-12, 1390.
36. س. ذبيح زاده, م. اسدالله زاده, م. احمدي, ح. كرمانيان, "توليد خميركاغذ از كاه گندم با روش سازگار با محيط زيست هيدروكسيد پتاسيم" , فصلنامه علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي, نسخه 8, صفحات:1-10, 1390.
37. ح. كرمانيان, ز. رزم پور, ا. رمضاني, م. رحماني نيا, "ارزيابي راهكارهاي كاهش مصرف آب در مجموعه كارخانجات بازيافت كاغذ بسته بندي در ايران" , فصلنامه علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي, نسخه 8, صفحات:115-134, 1389.
38. ع. ابوالحسني سوركي, غ. ابراهيمي ‌پور, ح. كرمانيان, "جداسازي يك مخلوط باكتريايي تجزيه كننده هيدروكربن هاي ذغال سنگي و محلول سازي ضايعات ذغال سنگ" , فصلنامه علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي, نسخه 5, صفحات:107-112, 1387.