شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1دفتر ریاست34445002 5002ریاست
2دفتر ریاست33033714 34445002ریاست
3دفتر ریاست33033713 34445004ریاست
4دفتر ریاست34445005 5005ریاست
5مدیر کل حراست34445100 آ.اصغری5100ریاست
6رييس حراست33033697 34445001ریاست
7مدیر اداره حقوقي33033732 دکتر عیاس عرب خزائلی34445008ریاست
8آبدارخانه رياست34445007 5007ریاست
9دفتر حراست34445102 صفر قدمی5102ریاست
10دفتر حراست34445103 خ.عمادی5103ریاست
1 2 3