اعلام آمادگی سازمان فنی و حرفه ای جهت همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی


1396/11/10

سازمان فنی و حرفه ای این آمادگی را دارد که همکاری های خود را با دانشگاه آزاد اسلامی گسترش دهد تا دانشجوها بتوانند در حین تحصیل، بخشی از واحدهای عملی و تخصصی خود را در کارگاه های فنی و حرفه ای آموزش ببینند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از خبرگزاری ایسکانیوز، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای درخصوص زمینه های تعامل و همکاری سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی جهت افزایش تخصص و مهارت دانشجویان این دانشگاه، گفت: از دیرباز تاکنون واحدهای عملی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و استفاده از کارگاه های آن برگزار می شد. همچنین بعضی از دوره های آزمایشگاهی و مهارت آموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود.

پاک سرشت افزود: جهت گسترش تعامل با دانشگاه آزاد اسلامی و استفاده از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه ای تنظیم شده که هنوز به مرحله امضا نرسیده است و امیدواریم بتوانیم مشابه همکاری که در حال حاضر با وزارت علوم انجام می دهیم، با دانشگاه آزاد اسلامی نیز اجرایی کنیم.

او ادامه داد: سازمان فنی و حرفه ای این آمادگی را دارد که همچون همکاری با وزارت خانه های مختلف ازجمله وزارت علوم، همکاری های خود را با دانشگاه آزاد اسلامی نیز گسترش دهد تا دانشجوها بتوانند در حین تحصیل، بخشی از واحدهای عملی و تخصصی خود را در کارگاه های فنی و حرفه ای آموزش ببینند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: پس از گسترش تعامل با دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان می توانند با گذراندن واحدهای عملی و کسب مهارت، از سازمان فنی و حرفه ای گواهی نامه بگیرند که به عنوان دوره تحصیل آن ها حساب شود و در این مورد نیز آمادگی خود را برای همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می کنیم.

اشتراک گذاری