آرشیو بخشنامه ها
ردیف بخشنامهتاریخ بخشنامه دانلودمشاهده جزئیات
1آئین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
2امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
3به روز رسانی مجلات نامعتبر1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
4پژوهانه هیأت علمی1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
5بخشنامه مجلات1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
6بخشنامه مجلات1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
7چگونگی ارزیابی نمره پایان نامه1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
8راهنمایی و مشاوره پایان نامه1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
9نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
10متمم تشویق مقالات1396/06/16 دانلود مشاهده جزئیات
1 2 3